Scroll Top

Όροι Χρήσης

Προσθέστε Εδώ το Κείμενο Επικεφαλίδας σας

Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων των μαθητών των Εκπαιδευτηρίων Κωστέα Γείτονα (εφεξής «Σύλλογος ΕΚΓ»), ως έχων την κυριότητα και την ευθύνη διαχείρισης του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.cgs-parents.gr (στο εξής «ΔΤ») σας καλωσορίζει στην ιστοσελίδα μας.

Όπως και ο Σύλλογος ΕΚΓ ως κύριος και κάτοχος του ΔΤ, ανάλογα και ο επισκέπτης/χρήστης του παρόντος ΔΤ οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους οικείους κανόνες και τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος ΔΤ.

Δεσμευτικότητα

Οι παρακάτω όροι χρήσης ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ανακύπτουν από τη χρήση του ΔΤ. Η περιήγηση, η πρόσβαση ή η χρήση του ΔΤ και των όποιων υπηρεσιών διατίθενται μέσω αυτού αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί ρητά, ανεπιφύλακτα και αμετάκλητα όλους τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, όπως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις του ΔΤ, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του και να διακόπτει την περιήγησή του σε αυτόν.

Ο Σύλλογος ΕΚΓ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις του, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση ή αιτιολόγηση, διατυπώνοντας εγγράφως και ενσωματώνοντας τις τροποποιήσεις στο παρόν κείμενο. Όταν αναρτάται διαδικτυακά η εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των όρων χρήσης, η συνέχιση της χρήσης ΔΤ ή των υπηρεσιών του από τον χρήστη/επισκέπτη θα θεωρείται ότι συνιστά αποδοχή εκ μέρους του των νέων όρων. Γι αυτό τον λόγο ο χρήστης/επισκέπτης οφείλει να ελέγχει τακτικά το παρόν κείμενο για κάθε αλλαγή ή τροποποίησή του. Η εξακολούθηση της χρήσης του ΔΤ ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

Σε περίπτωση που κάποιοι μεμονωμένοι όροι χρήσης καταστούν μερικώς ή ολικώς άκυροι ή μη εφαρμοστέοι, δεν επηρεάζεται το κύρος του συνόλου ή μέρους των υπολοίπων όρων του παρόντος.

Πνευματικά Δικαιώματα και Άδεια Χρήσης

Το σύνολο του περιεχομένου του ΔΤ, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, εικόνων, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, λογοτύπων, εμπορικών σημάτων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του Συλλόγου ΕΚΓ και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, εκτός των ρητά αναφερόμενων από το Νόμο εξαιρέσεων και όσων σαφώς προκύπτουν ότι κάτοχοι τους είναι τρίτοι (πνευματικά δικαιώματα τρίτων). Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος ΔΤ και φέρουν κατοχυρωμένα σήματα των αντίστοιχων τρίτων φορέων (οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων κλπ), αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι τρίτοι αυτοί φορείς φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Το περιεχόμενο του ΔΤ διατίθεται στον εκάστοτε επισκέπτη/χρήστη του για προσωπική χρήση και απαγορεύεται να διατίθεται για εμπορικούς σκοπούς. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά στον επισκέπτη/χρήστη οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου των επιμέρους διαδικτυακών τόπων ή υπηρεσιών, τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του ΔΤ με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, χωρίς την ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Συλλόγου ΕΚΓ. Για οποιοδήποτε ερώτημα σχετικό με τα δικαιώματα αναπαραγωγής περιεχομένου του ΔΤ, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους διαχειριστές του από την σχετική ενότητα στο ΔΤ.

Έργα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που συγκαταλέγονται στον ΔΤ έχουν τεθεί καλόπιστα και για λόγους ενημέρωσης. Ευνόητο είναι, ότι θα αφαιρεθούν εφόσον ζητηθεί από τους δικαιούχους.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Ο Σύλλογος ΕΚΓ ΔΤ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στον ΔΤ να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα.

Σε καμία όμως περίπτωση ο Σύλλογος ΕΚΓ δεν εγγυάται και κατά συνέπεια δεν ευθύνεται για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη από τη χρήση του ΔΤ.  Περιεχόμενο και υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, περιλαμβανομένων εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας, τις οποίες όλες ρητά ο Σύλλογος ΕΚΓ αρνείται. Επίσης ο Σύλλογος ΕΚΓ δεν ευθύνεται για αποκατάσταση οιασδήποτε τυχόν ζημίας (θετικής ή αποθετικής, που μπορεί ενδεικτικά να συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από χρήστες/ επισκέπτες του ΔΤ ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, τη χρήση του ΔΤ, τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών / πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα / υπηρεσίες / πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Ο Σύλλογος ΕΚΓ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του ΔΤ, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες του ΔΤ ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία, είτε πρόκειται για τον ΔΤ του είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενο του.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΡΟΠΩΝ – ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Οτιδήποτε παρέχεται ευθέως μέσω του ΔΤ ή μέσω των συνδέσμων του σε τρίτους διαδικτυακούς τόπους στο χρήστη/επισκέπτη δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως, ούτε επέχει θέση συμβουλών ή εγκαθιδρύει σχέση εντολής παροχής υπηρεσιών. Ο Σύλλογος ΕΚΓ και οι διαχειριστές του ουδεμία ευθύνη φέρουν για ζημία που τυχόν θα προκύψει από πράξεις ή παραλείψεις και οι οποίες σχετίζονται με το περιεχόμενο του ΔΤ, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των επισκεπτών/χρηστών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση και στις συμβουλές ειδικών, ρητά αποκλείοντας οποιαδήποτε ευθύνη των διαχειριστών του ΔΤ ή του Συλλόγου ΕΚΓ.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ (LINKS)

Ο Σύλλογος ΕΚΓ δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες τρίτων διαδικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει ο ΔΤ μέσω «υπερσυνδέσμων» hyperlinks ή διαφημιστικών banners, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη/χρήση των συνδεδεμένων τρίτων δικτυακών τόπων ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων. Ο ΔΤ δύναται να συμπεριλάβει συνδέσμους (links) σε δικτυακούς τόπους του Διαδικτύου που ανήκουν ή βρίσκονται υπό διαχείριση τρίτων μερών. Με τη σύνδεσή στις εν λόγω ιστοσελίδες τρίτων μερών και πριν από τη χρήση τους, ο επισκέπτης/χρήστης θα εξετάσει και θα συμφωνήσει με τους κανόνες χρήσης και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται σε αυτούς.

Ο επισκέπτης/χρήστης του ΔΤ συμφωνεί ότι η παραπομπή σε αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους γίνεται μόνο προς διευκόλυνση του ιδίου και ότι ο Σύλλογος ΕΚΓ δεν έχει κανέναν έλεγχο στο περιεχόμενο αυτών των συνδεδεμένων τρίτων διαδικτυακών τόπων και δεν μπορεί να αναλάβει καμία ευθύνη ή δέσμευση για υλικό που δημιουργείται ή δημοσιεύεται από αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους, όπως επίσης και ότι ο Σύλλογος ΕΚΓ δεν ευθύνεται για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων μερών, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία του χρήστη/επισκέπτη από την πρόσβαση και χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων. Επιπρόσθετα, η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου ή των προϊόντων ή των υπηρεσιών των αντίστοιχων διαδικτυακών τόπων από τον Σύλλογος ΕΚΓ , ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των πληροφοριών που υπάρχουν σε αυτούς.